นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2566  นางสาววรรณ์ลดา  อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม กิจกรรม“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยเด็ก สามารถสนทนาและตอบคำถามได้ว่า ผักที่ปลูกคือผักอะไร  สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้าง เช่น ผักชี  นำไปประกอบอาหารแกงจืดได้ และเด็กๆ ก็ชอบรับประทานแกงจืดค่ะ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หมวดหมู่