นายก อบต.โพธิ์ ขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน โดยได้ดูพื้นที่เพื่อจัดเตรียมแปลงปลูกผัก ในการดำเนินงานตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”
หมวดหมู่