นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  เป็นประธานเปิดโครงการเรารักศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

วันที่ 6  กรกฎาคม  2566 เวลา 09.30 น. นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   เป็นประธาน เปิดโครงการเรารักศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  ณ  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  โดยมีนายเอกราช  ต้อนรับ   ครูชำนาญการ   เป็นผู้กล่าวรายงาน   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   ได้อุดหนุนงบประมาณ  จำนวน  30,000  บาท  ในการดำเนินการโครงการเรารักศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน  เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด  และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยมีกิจกรรม 3 ด้าน  ด้านศิลปะ  ด้านดนตรี และด้านกีฬา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   ยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  มีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมเปิดโครงการฯ

หมวดหมู่