ติดต่อเรา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4582 6383, 0 4582 6386
E-mail : phossk@gmail.com

– นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โทร. 098-212-2742
– นายวิชัย นัยนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โทร. 080-820-4134
– นายรุ่งวิทย์ แฉล้มไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โทร. 090-257-7797
– นางสมจิตร ชาประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โทร. 083-739-3368
– นางสาวนงเยาว์ ประจำเมือง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 065-641-5877
– นางจิริดาพรรณ บุญเกษม หัวหน้าสำนักปลัดโทร. 080-377-8776
– นางกฤตวรรณ สาทอง ผู้อำนวยการกองช่างโทร. 083-364-2546
– นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทรนักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 091-929-0081
  • แผนที่การเดินทาง
หมวดหมู่