ตลาดนัดหนูน้อยมีสุข บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นำเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน โดยนำผลผลิตที่เด็กปลูกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาซื้อขายในตลาดนัดชุมชน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขาย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มีเด็กนักเรียน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หมวดหมู่