ดำเนินการสำรวจติดตามความพร้อมของศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น

หมวดหมู่