จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

วันที่  23 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผู้อำนวยการประจำหน่วยการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ กปน. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่