จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกจัดกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 25564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกจัดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อระบบความช่วยเหลือพื้นที่ตำบลโพธ ิ์ณ ห้องประชุม อบต.โพธ ิ์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยและผลการดำเนินงานพื้นที่ตำบลโพธิ์ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ทั้ง 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หมวดหมู่