แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้าง

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5ข้อมูลการติดต่อ   (1)

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   (1) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์   (1)   (2) 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8Q&A

O9Social Network   (1) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี  (1) 

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  (1)   (2)

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  (1) 

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (1)

O17E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   (1)    (2)

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   (1)    (2)

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   (1)

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (1)  (2)   (3)   (4)

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   (1)

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   (1)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม   (1) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หมวดหมู่