งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :  กิจกรรมระดับปฐมวัย

            การดำเนินการการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลระบาด ตามแนวทางมาตรการสำคัญในการป้องกับควบคุมโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  มาตรการที่ 5 ล้างมือเป็นประจำ ครู ผู้ดูแลเด็กสอนเด็กล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ
หมวดหมู่