กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันนี้11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

หมวดหมู่