กิจกรรม “ปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ” ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์  ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “กิจกรรมปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ”   เด็กๆ ได้เรียนรู้ การแยกประเภทขยะ  ชนิดของถังขยะ และการทิ้งขยะเปียกลดโลกร้อน   ซึ่งเด็กๆ ได้ลงมือทำ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนำเศษอาหาร ของตนเองทิ้งลงถังขยะเปียก  เพื่อเป็นดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  “เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัย
หมวดหมู่