กิจกรรม จัดทำถังขยะเปียก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

กิจกรรม จัดทำถังขยะเปียก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

เรียน  ผู้บังคับบัญชา

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ได้จัดทำถังขยะเปียก    เพื่อปลูกฝังวินัยให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการคัดแยกขยะ  ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดทำหลุมขยะเปียก  เป็นการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็ก   การลดขยะภายในศูนย์เด็ก  และเด็กๆ ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หมวดหมู่