กิจกรรมเล่านิทานเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่  8  กันยายน  2566  เวลา  10.00  น. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ลงพื้นที่นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  โดยแนะนำให้ครูเสริมพัฒนาการเด็กด้วย  “กิจกรรมการเล่านิทาน” เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

หมวดหมู่