กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ  สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร พบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

หมวดหมู่