กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ จัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย อายุ 2 – 4 ปี สาระที่ควรเรียนรู้ที่ ๓ ธรรมชาติรอบตัว หน่วยที่ 21 หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะประกอบเพลง หนอนผีเสื้อ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบก เช่น กระต่าย วัว กระบือ หมู ไก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ ปะติดภาพ “ภาพกระต่าย” กิจกรรมเสรี เล่นตามมุม เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานอย่างปลอดภัย ภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หมวดหมู่