กิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม NoGiftPolicy

  วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนิน“นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในการประชุมประจำเดือนโดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

หมวดหมู่