กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ในวันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ในแนวทางการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site และแนวปฏิบัติในการมาเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง

หมวดหมู่