การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

                วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนา “ตำบลโพธิ์ เป็นชุมชนการเกษตร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใส่ใจสุขภาพ สังคมน่าอยู่ คู่การศึกษาดี”

หมวดหมู่