การติดตาม นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ดำเนินการ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ครูได้จัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆ มีความสนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี เด็กๆได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ทำให้ร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี แจ่มใส และมีความสุข ในด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้สอบถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เด็กๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องราวของตนเองได้ สามารถ โต้ตอบกับครูและผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หมวดหมู่