การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย

นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย

โดยจัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีห้องเรียนแห่งคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)  ระดับปฐมวัย  โดยให้ครูนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ Active  Learning พัฒนา วิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประเมินพัฒนาการเด็ก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพลง “หนอนผีเสื้อ” เพลง “ฉันคือเมฆ”  และเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”  7 ขั้นตอนล้างมือห่างไกลโรค ประกอบหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และธรรมชาติของผู้เรียนตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล

หมวดหมู่