แผนพัฒนาท้องถิ่น -
งบประมาณประจำปี -
แผนการจัดหาพัสดุ -
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง -
รายงานทางการเงิน -
รายงานการประชุมสภ -
รายงานการประชุม อบต.-
รายงานผลการปฏิบัติงาน -
เอกสารแผ่นพับ -
ข้อบัญญัติ อบต. -
ภาษีท้องถิ่น -หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่าง ๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
สำนักงานปลัด, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ติดต่อหมายเลข 0-4596-9842
กองคลัง, กองช่าง ติดต่อหมายเลข 0-4596-9827
E-mail : phossk@gmail.com    

นายณัฐกิตติ์ กองรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วย
นายธวัช สุระบาน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจให้กำลังใจ โครงการขุดลอกผักตบชวาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
นายธวัช สุระบาน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจการทำงานของประตูน้ำลำห้วยสำราญ ตำบลโพธิ์

          
 
-
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
      สำนักงานปลัด, กองการศึกษาศาสนาวันธรรม โทร. 0-4596-9842
      กองคลัง, กองช่าง โทร. 0-4596-9827
 
-
สอบราคาซื้อโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 3
(ราคากลาง) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
-
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางกระบะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(ราคากลาง) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
-
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางกระบะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(ราคากลาง) (ประกาศ) หมายเหตุ - ไม่มีผู้สอบราคาได้ จึงดำเนินการสอบราคาใหม่
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT-PLACE RECYLING) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(ราคากลาง) (แบบ ปร.4) (แบบ ปร.5(ก)) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(ราคากลาง) (แบบ ปร.4) (แบบ ปร.5(ก)) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และขำระภาษีป้าย
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

          
          
           


          

Website counter